Skip to main content

Manifest

Waadhoeke zegt: NEE tegen eenzaamheid

Wij, inwoners en maatschappelijke organisaties in Waadhoeke, zijn hevig geschrokken van de eenzaamheid die inwoners van onze gemeente ervaren.

Uit onderzoek blijkt dat 44.8% van de inwoners van Waadhoeke zich in bepaalde fasen van hun leven ongewenst eenzaam voelt. Hiermee scoort Waadhoeke slechter dan de rest van de provincie.

Wij zijn ervan overtuigd dat binnen de samenleving alle mogelijke oplossingen aanwezig zijn en dat burgers en hun organisaties de wil én de capaciteiten bezitten om het gevoel van eenzaamheid te verkleinen.

Onze actiepunten:

We werken er aan om eenzaamheid in Waadhoeke terug te dringen en verder te voorkomen.

We dringen gevraagd en ongevraagd aan om het onderwerp op de agenda bij de overheid en (maatschappelijke) organisaties te krijgen.

We eisen een gevoel van urgentie van de politiek (bestuur, raad en beleidsadviseurs) en vragen bestrijding van eenzaamheid als speerpunt voor de komende jaren op te nemen.

We steunen initiatieven van inwoners in Waadhoeke die bijdragen tot ontmoeting en onderlinge verbondenheid.

We zetten financiële middelen in voor algemeen toegankelijke voorzieningen, waar inwoners zichzelf kunnen ontwikkelen en een bijdrage leveren aan vergroting van de maatschappelijke samenhang.

We verlenen steun aan: 

de jaarlijkse week tegen eenzaamheid,

het ontwikkelen van een informatiepunt,

trainingen over het herkennen, omgaan, en bestrijden van eenzaamheid.

Onze ambities:

Binnen twee jaar willen we een positieve invloed hebben op het provinciaal gemiddelde.

Minimaal 50 organisaties uit Waadhoeke, verbinden zich aan het manifest en het daaruit voortkomend actieplan.


Vanuit het manifest willen we samen met u als maatschappelijke of professionele organisatie komen tot een concreet actieplan dat iedere organisatie een handvat geeft om eenzaamheid tegen te gaan. Op de bijeenkomst in juni zijn met hulp van vele vrijwilligers en professionals de eerste contouren getekend. Op 9 september wordt dit verder uitgewerkt. Het concept-actieplan vindt u hieronder.   


A C T I E P L A N

Waadhoeke zegt nee tegen eenzaamheid 2019       Afbeelding              

 Eenzaamheid, het subjectieve gevoel van gemis aan kwantiteit en/of kwaliteit van sociale relaties, kan iedereen overkomen. Ook in Waadhoeke zijn te veel mensen eenzaam.

 In Waadhoeke pakken we eenzaamheid aan door:

 

1.      Eenzaamheid binnen organisatie als speerpunt binnen het beleid op te nemen.

Dit doen we door:

·        Samen met inwoners met gevoelens van eenzaamheid, brengen organisaties in beeld waar hun organisatie van meerwaarde is.

·        Eigen doelgroepen en achterban worden daarbij niet uit het oog verloren.

·        Gelijktijdig wordt verder gekeken dan de eigen organisatie.

 

2.      In elke organisatie een aandachtfunctionaris eenzaamheid aan te stellen.

Dit doen we door: 

·        Binnen de eigen organisatie daarvoor een medewerker functioneel verantwoordelijk te maken en deze functie bekend te maken in de eigen organisatie en het netwerk.

·        Aandachtfunctionarissen vinden en helpen elkaar door (netwerk)-bijeenkomsten.

·        Zij kennen de kracht van de eigen en die van andere organisatie.

 

3.      Signalen op te pakken en bespreekbaar te maken.

Dit doen we door:

·        Te leren signalen te herkennen.

·        Korte lijnen te leggen tussen inwoners onderling en waar nodig organisaties met elkaar in contact te brengen.

·        We spreken altijd met personen en nooit over personen.

·        Organisaties inventariseren in manieren om breed ervaren signalen om te zetten in (gezamenlijke) acties.

·        Inwoners te ‘triggeren’ op wat ze voor de ander kunnen beteken en niet andersom.

 

4.      Structurele deskundigheidsbevordering binnen professionele en vrijwilligers organisaties.

Dit doen we door:

·        Omgaan met eenzaamheid op te nemen in het opleidingsprogramma.

·        Ervaringsdeskundigen en inwoners denken mee te laten bij het opleidingsprogramma.

·        In de opzet van het programma werken professionals en vrijwilligersorganisaties samen en maken gebruik van elkaars expertise.

 

 

5.      Samenwerking te bevorderen tussen zorg- en welzijnsorganisaties .

Dit doen we door:

·        Continuïteit in de contacten tussen de professioneel en vrijwilligersorganisaties organisaties. te waarborgen.

·        Bureaucratie te omzeilen.

·        Zoveel mogelijk klein en concreet te werken met korte lijnen

 

6.      Iedere burger uit te dagen om zijn of haar steentje bij te dragen in zijn/haar eigen sociale omgeving, familie, buurt, vereniging en om organisatie om zo gezamenlijk de drempel te verlagen om sociale relaties aan te gaan.

Dit doen we door:

·        Nieuw leven te blazen in sociale contacten in buurten, wijken en mee te werken aan burgerinitiatieven

·        Openheid over het onderwerp te creëren en bespreekbaar te maken (collectief en individueel)

·        Medewerkers van organisaties uit te dagen persoonlijk betrokken te zijn en het goede voorbeeld te geven

·        Aangeboden activiteiten te evalueren en waar nodig aan te passen